Lejebetingelser locationleje

LEJE AF LOCATION: DKK 5.000 / DEPOSITUM: DKK 10.000

Vilkår for ad hoc leje og anvendelse af arealer på Refshaleøen

Arrangementets varighed er aftalt fra den dd/mm/åå – klokkeslet til dd/mm/åå – klokkeslet.

•    Udlejers tilladelse gives for ét arrangement ad gangen. Kort beskrivelse af arrangementet, tidspunkt for afholdelse og tilladte anvendelsesområder beskrives i en skriftlig aftale. Tilladelse gives kun og er betinget af Udlejers modtagelse af den aftalte leje og depositum. Underskrift af aftale og betaling af de aftalte ydelser sker ved aftalens indgåelse. Annullering af arrangementet, efter at leje er betalt, medfører ikke refusion af det betalte lejebeløb.

•    Opsætning og nedtagning af materiel, der skal benyttes eller er benyttet i forbindelse med arrangementet, skal ske inden for arrangementets aftalte varighed.
Ved arrangementets ophør skal de benyttede arealer afleveres i ren- og ryddeliggjort stand. Beplantning, bygninger og faste installationer, herunder indhegnede arealer og volden, må ikke ændres og/eller beskadiges. Opsætning af vejafspærring el.lign. er ikke tilladt af hensyn til øvrige lejere og redningskøretøjer.

•    Det benyttede areal lejes i den stand, hvori det er og forefindes ved arrangementets begyndelse.

Udlejer er uden ansvar for lejers aktiviteter under lejeperioden. Lejer er pligtig at afdække alle risici forbundet med sin aktivitet forsikringsmæssigt og i øvrigt at holde Udlejer skadesløs for enhver skade påført Udlejers ejendom/bygning(er) som følge af Lejers aktiviteter under det aftalte arrangement.

•    Udlejers leverer ikke el og vand, toiletfaciliteter og lignende. Anden form for service skal skriftligt aftales.

•    Benyttelse af særlige køre- eller luftfartøjer skal være skriftligt aftalt. Tilsvarende gælder enhver form for afbrænding, der foruden skriftlig godkendelse fra Udlejer skal være anmeldt til, Københavns Havn, politi og brandvæsen samt i fornødent fald til Miljøkontrollen.

•    Ved aktivitet i nærheden af bygninger eller arealer, der af Udlejer er udlejet til andre lejere, skal Lejer udvise fornøden hensyntagen, bl.a. angående støj- og luftforurening samt i øvrigt udvise passende adfærd.

•    Parkeringsareal anvises efter behov af Udlejer.

•    Lejer skal – afhængig af arrangementets karakter – ved fornøden skiltning og vagter ved indgangen til og inde på ejendommen sikre at arrangementets deltagere så vidt muligt kun bevæger og opholder sig på steder, der indgår i det lejede eller er adgangsvej hertil.

•    Lejer skal inden lejemålets begyndelse meddele Udlejer mobiltelefonnr. på Lejers medarbejder(e), der er ansvarlig for arrangementets praktiske forløb og har kompetence til på Lejers vegne at indgå aftaler med Udlejer. Ændringer heri skal omgående meddeles til Udlejer.

•    Udlejer fraskriver sig ethvert ansvar for personerne, der måtte opholde sig på det lejede. Udlejer forventer, at Lejer har sørget for de fornødne forsikringer i forbindelse med arrangementet.